Schadebeperkingsplicht

De schadebeperkingsplicht is de verplichting om (binnen redelijke grenzen) maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te beperken. Schade die voorkomen kan worden is voor eigen rekening.

Schade kan verhaald worden op de veroorzaker, ofwel de aansprakelijke partij. De schade die voorkomen of beperkt kon worden, blijft echter voor rekening van het slachtoffer. Als niet aan de schadebeperkingsplicht is voldaan, is de veroorzaker slechts voor een deel van de schade aansprakelijk. een goed voorbeeld van de schadebeperkingsplicht is bijvoorbeeld het bezoeken van een arts en het ondergaan van (redelijke) behandelingen bij letselschade. Als schade ontstaat doordat medische behandeling uitblijft, dan blijft deze schade voor rekening van het slachtoffer.

Schadebeperkingsplicht artikel 6:101 BW

De schadebeperkingsplicht is in de wet opgenomen in artikel 101 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:101 BW luidt als volgt:

Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Artikel 6:101 BW bevat een verplichting om redelijk te achten maatregelen te nemen om te voorkomen dat schade oploopt na een ongeval. Als je niet aan de schadebeperkingsplicht voldoet, komt een deel van de schade mogelijk voor eigen rekening.

schadebeperkingsplicht, schade beperkings plicht, letsel schade beperken, schade beperking verplicht, art 6:101 BW, artikel 101 boek 6 BW, plicht schadebeperking

Schadebeperkingsplicht bij letselschade

Welke maatregelen moet u bij letselschade nemen op grond van de schadebeperkingsplicht? Tot welk handelen bent u gehouden bij schade.

Letsel moet worden behandeld. Bij letsel wordt schade beperkt door medische behandeling. U bent niet verplicht een risicovolle behandeling of operatie te ondergaan. U mag zelf de risico’s van een ingreep afwegen. Dit geldt ook voor een behandeling waarvan de uitkomst onzeker is. Binnen de grenzen van de redelijkheid is medische behandeling echter verplicht. Hieronder valt ook bijvoorbeeld de behandeling door een fysiotherapeut.

Verlies aan verdienvermogen of arbeidsongeschiktheid is vaak een grote schadepost bij letselschade. De schadebeperkingsplicht houdt in dat geval in ieder geval in dat u meewerkt aan uw re-integratie. U bent niet verplicht elke passende baan te accepteren. Als de baan niet passend is of de reistijd lang is, bestaat er geen verplichting om de schade te beperken door een functie te accepteren.

Schade beperking bij het maken van kosten

De schadebeperkingsplicht speelt ook een rol bij het maken van kosten. De kosten, die als schade gelden van het ongeval, dienen redelijk te zijn en in verhouding. Als u een auto moet huren, omdat uw auto is beschadigd, dient u een soortgelijke auto te huren. De aansprakelijke partij hoeft de kosten van een luxe huurauto dus niet altijd te vergoeden.

In de letselschadepraktijk ontstaat regelmatig discussie over de beperking van de schade door aanspraak te maken op publieke voorzieningen. Voor de kosten van woning aanpassing kan een vergoeding van de gemeente worden gevraagd. In dat geval wordt de schade echter (deels) vergoed uit publieke middelen. De schade die voor rekening van een partij komt, wordt gedragen door een ieder. Verzekeraars en letselschade afhandelaars verschillen nog al eens van mening over de vraag of een letselschade slachtoffer een beroep moet doen op publieke voorzieningen.

De schadebeperkingsplicht van de aansprakelijke partij

Ook voor de veroorzaker/aansprakelijke partij en haar verzekeraar geldt de schadebeperkingsplicht. De schadebeperkingsplicht schrijft bevoorbeeld voor dat tijdig een voorschot op de schade wordt betaald. Ook het onnodig vertragen van de afhandeling van letselschade is in strijdt zijn met de schadebeperkingsplicht. De lange duur van de afhandeling van letselschade is psychisch zwaar voor het slachtoffer. Door vertraging van de afhandeling loopt de psychische schade/immateriële schade van het slachtoffer op. De Hoge Raad verwoordt dit als volgt:

“dat het innemen van bepaalde standpunten in de schaderegeling van negatieve invloed op de gezondheid van slachtoffers kan zijn en dat professionele partijen als verzekeraars zich daar bewust van zouden moeten zijn.”

Kosten van schadebeperking

De wederpartij moet de kosten, die gemaakt zijn om de schade te beperken vergoeden. Het gaat om de redelijke kosten. Als een goedkopere oplossing voor de hand ligt, kunnen de kosten om te voldoen aan de schadebeperkingsplicht deels voor rekening van het slachtoffer blijven.

Bereddingskosten

In verzekeringsvoorwaarden, zoals de voorwaarden van een inboedelverzekering, wordt de term bereddingskosten gebruikt. Bereddingskosten zijn noodzakelijke kosten om schade te voorkomen of te verminderen. Veel verzekeringen bevatten een mogelijkheid om deze kosten vergoed te krijgen. Bereddingskosten worden vlak voor, tijdens of vlak na het ontstaan van schade gemaakt. De inhoud van een brandblusser valt dus wel onder de bereddingskosten maar de aanschaf van een brnadblusser niet. Het verschil tussen bereddingskosten en de kosten om te voldoen aan de schadebeperkingsplicht is dat de schadebeperkingsplicht aan de orde is bij schade waarvoor een ander aansprakelijk is.

Bespreek uw letselschade

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

Relevante informatie

Letselschade | Smartengeld | Gevolgschade | Schadevergoeding

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief