Medisch advies bij letselschade

Na een ongeval komt u als letselschadeslachtoffer in contact met diverse artsen en deskundigen die u bijstaan bij herstel van het letsel. Hierbij valt te denken aan de huisarts, behandelend artsen in het ziekenhuis, bedrijfsarts en fysiotherapeut.

Op het moment dat u een ongeval is overkomen en daardoor letsel en schade is ontstaan, zal moeten worden aangetoond welke letsel voortvloeit uit het ongeval, wat u daardoor niet meer kunt en tot welke schade dat leidt. Een schadevergoeding bestaat grofweg uit twee onderdelen: de zogenaamde materiele schadevergoeding en u heeft recht op een immateriele schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd.

Om de schadevergoeding te claimen zal in de letselschadezaak het letsel, de klachten en beperkingen moeten worden onderbouwd. Om deze reden heeft uw letselschade-expert behoefte aan medische informatie vanuit de behandelend sector. Om in het bezit te komen van deze medische informatie maakt de letselschade-expert gebruik van een medisch adviseur en moet het letselschadeslachtoffer zijn belangenbehartiger een medische machtiging verstrekken.

Wat doet de medisch adviseur

De medisch adviseur informeert de letselschade-expert over de medische aspecten die van belang zijn voor de letselschaderegeling zoals de aard van het letsel, genezingsproces, restverschijnselen, medisch causaal verband, prognose, mate van invaliditeit en op medische gronden aan te nemen beperkingen.

Het is de taak van de medisch adviseur om op basis van de medische informatie te beoordelen welke (blijvende) beperkingen en pijnklachten een gevolg zijn van het door het ongeval opgelopen letsel. Bij beperkingen gaat het bijvoorbeeld om verminderd vermogen bij lopen, staan, zitten, concentreren, etc.

Daarnaast beoordeelt de medisch adviseur de mate van blijvende functionele invaliditeit. Functionele invaliditeit is het verlies van een lichaamsdeel of functie van een lichaamsdeel wat wordt uitgedrukt als een maat ten opzichte van de ‘normale gezonde’ mens. Het functioneren van de normale gezonde mens wordt daarbij op 100% gesteld en de invaliditeit wordt uitgedrukt in een procentueel verlies hiervan. Verlies van een arm betekent bijvoorbeeld 60% invaliditeit van de gehele mens. Voor het vaststellen van dit percentage wordt gebruik gemaakt van de AMA Guides (American Medical Association). Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld wordt in de praktijk aansluiting gezocht bij het percentage van de functionele invaliditeit.

De medisch adviseur beoordeelt ook of het letselschadeslachtoffer al beperkingen of aandoeningen had voor het ontstaan van het ongeval. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen pre-existentie en predispositie.

Pre-existentie, al bestaande klachten

Bij pre-existentie gaat het om aandoeningen en beperkingen die voor het ongeval al aanwezig waren en die na het ongeval nog aanwezig zijn. Zo kan het zijn dat iemand voor het ongeval al rugklachten had en na het ongeval (nog steeds) rugklachten heeft. Aangetoond moet dan worden dat de rugklachten die voor het ongeluk al bestonden van andere aard, op een andere plaats of minder waren.

Predispositie, extra kwetsbaarheid

Van predispositie is sprake wanneer een slachtoffer al voor het ongeval een bepaalde aanleg heeft die hem eerder dan een ander persoon vatbaar maakt voor het optreden van bepaalde ziekte en/of klachten. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer iemand bij een ongeval een been breekt en herstel uit blijft omdat bij deze persoon niet of nauwelijks sprake is van kalkvorming.

Het onderscheid tussen pre-existentie en predispositie is van belang voor de schaderegeling.
Pre-existentiële klachten worden volgens vaste rechtspraak niet toegerekend aan de aansprakelijke partij, omdat de klachten of letsels ook aanwezig zouden zijn geweest indien het ongeval niet had plaatsgevonden. Pre-existentiële klachten worden daarmee buiten de letselschadeberekening gehouden. Een predispositie kan wel meewegen bij de vaststelling van de omvang van de schade, omdat hier het adagium geldt “take the victim as you find him”. Het ligt dan op de weg van de aansprakelijke partij om aannemelijk te maken dat de predispositie bij het letselschadeslachtoffer ook zonder ongeval op enig moment tot schade zou hebben geleid.

Advies over verstrekken van medische informatie bij letselschade

Hoe met het verstrekken en verkrijgen van medische informatie moet worden omgegaan is vastgelegd in diverse regelgeving zoals, in de Wet bescherming persoonsgegevens, Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie. Daarnaast dienen aansprakelijkheidsverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars zich te houden aan de richtlijnen van De Letselschade Raad.

Als er een discussie rijst over de inhoud van de medische informatie, de informatie die nog opgevraagd moet worden of het medisch verband tussen letsel en ongeval, bel dan eens vrijblijvend met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaat. Bel gratis 0800-4455000.