Smartengeld uitkeringen bij letselschade in de lift

Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat rechters de laatste jaren steeds hogere bedragen aan smartengeld toewijzen bij letselschade . In vergelijking met andere Europese landen zijn de bedragen nog steeds aan de lage kant, maar daar komt langzaamaan verandering in.

Een gedupeerde heeft recht op smartengeld wanneer hij door toedoen van een ander immateriële schade lijdt. De immateriële schade ook wel letselschade, is niet direct in geld uit te drukken en bestaat onder andere uit gederfde levensvreugde, inbreuken op persoonlijke rechten en fysiek of mentaal letsel.

Berekenen smartengeld

Aan de rechter is de bevoegdheid toegekend dit smartengeld bij letsel te begroten en er zo een prijskaartje aan te hangen.
De hoogte van het smartengeld wordt ‘berekend’ door alle omstandigheden van het geval mee te wegen. Er wordt onder andere gekeken naar de ernst van de toedracht, de impact en de gevolgen. Daarnaast zijn achterliggende factoren van belang zoals de thuissituatie, het dagelijks leven en persoonlijke omstandigheden.

Jaarlijks verschijnt de zogenoemde smartengeldgids. Hierin zijn uitspraken opgenomen die illustreren hoeveel smartengeld iemand kan verwachten in een bepaald geval bij een ongeval, mishandeling of medische fout met letselschade. Deze bundel geeft veel letselschadespecialisten, letselschade-advocaten, verzekeraars en rechters een indicatie welk bedrag aan smartengeld in welke situatie gepast is.

Geleidelijke stijging hoogte smartengeld

Wanneer je de gidsen van verschillende jaren naast elkaar legt, zie je een zeer gestage groei. Als voorbeeld wordt vaak de mislukte galblaasoperatie genoemd. In 2017 werd er een bedrag van € 30.000,- toegekend terwijl tien jaar geleden in een soortgelijke zaak € 20.000,- billijk werd geacht.

In de afgelopen decennia werd er al steeds vaker geroepen om een verhoging van de bedragen. De strafrechters hebben als eerst hieraan gehoor gegeven, waardoor smartengeldbedragen die bestemd waren voor slachtoffers van geweldsmisdrijven en nabestaanden, omhoog gingen.

smartengeld bij letselschade
Hoogte smartengeld bij letselschade

Ook worden er in het strafrecht steeds meer bedragen toegekend aan gevallen die zich voorheen niet leenden voor het toewijzen van smartengeld.

Wanneer bestaat er recht op smartengeld

De mogelijkheid tot vergoeding van immateriële schade in Nederland bestaat al sinds 1943, althans in dat jaar werd de eerste aanspraak op smartengeld aanvaard. Sinds 1992 is de immateriële schadevergoeding gecodificeerd in de Nederlandse wet, namelijk in artikel 6:95 en 6:106 BW.

In de artikelen lees je dat de wetgever de vergoeding slechts mogelijk heeft gemaakt voor een aantal gevallen. Het toekennen van een smartengeldvergoeding is mogelijk als:

  1. de aansprakelijke persoon het oogmerk (de bedoeling) had zodanig nadeel toe te brengen;
  2. de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
  3. het nadeel gelegen is in de aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de nabestaande (…).

Een limitatieve opsomming zou je denken. Toch zie je dat de Nederlandse rechter steeds vaker buiten dit rijtje treedt en ook in andere casussen smartengeld toekent.

Immateriële schadevergoeding Groningen

Zo werd afgelopen jaar smartengeld toegekend aan de bewoners in Groningen waar aardbevingen plaatsvinden ten gevolge van gasboringen. Deze schade is niet direct te scharen in één van de wettelijke categorieën omdat er geen sprake is van fysiek of geestelijk letsel. De rechter heeft dit opgelost door de schade aan te merken als een aantasting in de persoon.

Vooralsnog kan er geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van affectieschade, oftewel de immateriële schade die iemand ondervindt wanneer een naaste overlijdt of ernstig gewond raakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.
In 2010 is geprobeerd deze schade in aanmerking te laten komen voor vergoeding. Destijds is het wetsvoorstel afgewezen.
Het wetsvoorstel affectieschade is opnieuw ingediend nadat de rechter het verzoek om smartengeld van de ouders van misbruikte kinderen in de zaak van Robert M., had afgewezen. Daar moet nodig verandering in komen, volgens sommige politici.

Hulp bij claimen smartengeld

Het vaststellen van smartengeld is voorbehouden aan een letselschade advocaat of letselschadespecialist. Het liefst eentje dit lid is van het Register Letselschade. HIJINK Advocaten heeft gespecialiseerde letseladvocaten en letselschadespecialisten. Bel voor een vrijblijvende kennismaking en advies het gratis nummer 0800-4455000.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres